Для батьків

2017 - 2018 навчальний рік

                  Заява для зарахування дитини до гімназіїДиректору
Шосткинської гімназії
Мороз Юлії Михайлівні
(від кого)____________________

Заява
Прошу зарахувати до 1 (5) класу гімназії мою (мого) доньку (сина) _(ПІП дитини) ___________________________________ у 2018-2019 навчальному році.


____________2018р.                                           (Підпис)_______   


*****************************************************************************Шановні батьки! Перш ніж ми зустрінемося з Вами на батьківських зборах 14 вересня, прошу Вас ознайомитися з основними вимогами до знань, умінь та навичок учнів 4 класу.
Основні вимоги до знань, умінь та навичок учнів

 У 4 класi закрiплюються i уточнюються навички свiдомого, правильного, виразного читання вголос (90 -95 слiв за хвилину) i читання мовчки (110-170 слiв за хвилину). Дiти вчаться членувати текст на логічно закiнченi частини, складати план прочитаного встановлювати послідовність, часовi i причинно-наслідковi зв’язки частин твору, знаходити зображувально-виражальнi засоби мови (влучнi, емоцiйнi уривки тексту, слова i вирази), знаходити слова, близькi та протилежнi за значенням, а також слова, вжитi у переносному значеннi. Учнi повинні вміти орiєнтуватися в змiстi пiдручника, знаходити прiзвище письменника, твори якого вміщені у ньому.
Об’єм тексту для аудіювання – 260-300 слів, а звучатимемо він – 2,5 – 3 хвилини. Діалог має складатися з 5-6 реплік без етикетної лексики. Усний переказ – 65-75 слів, а усний твір – 55-65 слів. Об’єм тексту для списування 65-80 слів, а диктанту у І семестрі – 60-65 слів, а у ІІ семестрі – 70-75 слів. Твір – 10-12 речень, а письмовий переказ – до 100 слів.
Важливо дбати про те, щоб дiти осмислено говорили i писали; з повагою ставилися до думки iнших людей; вмiли мiркувати, наводити переконливi аргументи, вiдстоювати власну думку.
Учнi повиннi вміти робити звукобуквений аналiз слова; розбирати слово за будовою; розрiзняти частини мови; визначати головнi i другоряднi члени речення; складати уснi розповiдi (за опорнимисловами, картиною, за аналогією з прочитаним тощо). Дiти оволодiвають найпростiшими умiннями редагувати власний текст.
Темп письма на кінець року має складати 25-30 знаків за хвилину, а обсяг домашнього завдання – 90 хвилин.
У 4 класi учнi вчаться читати, записувати i порiвнювати числа в межах мільйона, виконувати уснi та письмовi обчислення. Дiти розв’язують складнi задачi на використання залежностей мiж величинами.
Важливе мiсце в навчаннi займає формування геометричних уявлень. Учнi вчаться розпiзнавати i зображати на паперi в клiтинку простi геометричнi фiгури (точка, вiдрiзок, ламана, коло, кут, багатокутник), вимiрювати довжину відрізка i ламаної.
 Дiти повиннi вмiти тримати в порядку своє робоче мiсце та навчальне приладдя, планувати свою дiяльнiсть, доводити правильнiсть власної думки, користуватися прийомами осмисленого запам’ятовування, оцiнювати якiсть виконаної роботи, здiйснювати само- та взаємоконтроль, використовуючи вiдомi способи перевiрки навчального матерiалу.
Якщо у Вас виникли питання, щодо основних вимог, з'ясуємо їх на зборах. 
До зустрічі. 

Зразки написання заяви до мовного табору


Начальнику мовного табору

ШСШ І ступеня №13

Жирній І.М.

П.І.П. батька (матері)

Домашня адреса, телефон

Заява

     Прошу зарахувати мого сина (мою доньку) П.І.П., учня (ученицю) 4-Б класу, до мовного табору з  29.05.2018 р. по 15.06.2018 р.

Дата                                                                      Підпис  
2016 - 2017 навчальний рік


Зразки написання заяви до пришкільного табору

 та заяви на оплату харчування 


Начальнику пришкільного табору
ШСШ І ступеня №13
Полятикіній О.В.
П.І.П. батька (матері)
Домашня адреса, телефон


Заява

     Прошу зарахувати мого сина (мою доньку) П.І.П., учня (ученицю) 3-Б класу до пришкільного табору з 29.05.2017 р. по 16.06.2017 р.

Дата                                                                      Підпис  
Начальнику пришкільного табору
ШСШ І ступеня №13
Полятикіній О.В.
П.І.П. батька (матері)
Домашня адреса, телефон
Заява

       Прошу прийняти благодійний внесок у сумі 154 гривень 00 копійок (сто п'ятдесят чотири гривні 00 копійок) для вітамінізованого харчування мого сина (моєї доньки) П.І.П., учня (учениці) 3-Б класу у пришкільному таборі.

Дата                                                                       Підпис
                                                                                            

Немає коментарів:

Дописати коментар